УСТАВ

НА

       „МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ КОМАНДОС”

 

            

 

 Г Л А В А   I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

            Статут

Чл.1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на Учредителното събрание.

(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията на Сдружението.

 

          Наименование

Чл.2. (1) Наименованието на Сдружението еМЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ КОМАНДОС”. Наименованието може да се изписва и съкратено като „МАК”.

         (2) Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано Сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, ще бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на Сдружението.

         (3) Наименованието на сдружението се изписва на латиница по следния начин: INTERNATIONAL COMMANDOS ACADEMY (I AC).

        

         Седалище и адрес

Чл.3. (1) Седалището и адресът на Сдружението са:

гр. София, район ''Възраждане'', ул. „Цар Симеон” 164, етаж 3.

         

         Срок

Чл.4. Съществуването на Сдружението не е ограничено с прекратителен срок или прекратително условие.

 

                                                        Г Л А В А   IІ

                                     ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

         

Чл.5.  Сдружението се самоопределя като: автономна, неправителствена и доброволна организация, обединяваща физически и юридически лица на основата на обществения и професионален интерес за осъществяване на общественополезна дейност.

Основните цели се изразяват в реализиране развитието на теорията и практиката в областта на командос подготовката, военната наука и правоохранителните дейности чрез разработването на Европейски прокти и организирането на конференции, семинари, курсове с различна продължителност с участието на утвърдени преподаветели и изявени експерти от България и чужбина.

Сдружението привлича и обединява в своите организационни форми бивши служители от органите на МВР, МО и другите специални служби на Република България, и чужбина притежаващи специализирани знания и умения и граждани с различна професионална квалификация приемащи дейността и целите на Устава.

Сдружението има за цел да пропагандира сред курсистите и младежта възможностите и достойнствата на професията „командос”, да формира в тях желанието за професионална реализация в редовете на Българската армия, МВР, Специалните служби и други правохранителни органи. Да стимулира усъвършенстването на физическите и психически качества на своите членове. Да им даде увереност в собствените им сили и възможности да служат на обществото в интерес на Националната сигурност.

Друг аспект от дейността на Сдружението е обучението на младежите и укрепване на демократичните институции, националното самосъзнание в духа на Европейската и глобална интеграция, както и отбранителните способности на Република България, нейния суверенитет и териториална цялост в рамките на Европейския съюз.

Сдружението осъществява своята дейност въз основа на Конституцията, законите и другите нормативни актове на действащото право в Република България, този Устав и решенията на ръководните си органи.

 

Чл.6. Средства за постигане на целите:

Провеждане на съвместни инициативи, коопериране и координация между частния и публичния сектор в областта на организиране и осъществяване на проекти за развитието на образованието, теорията и практиката в областта на военната наука и правоохранителните дейности, за гарантиране сигурността на гражданите и преодоляване на кризисни ситуации от разнороден характер.

Набиране, поддържане и администриране на бази от данни за образователните ресурси на членовете на МАК, контрола по оценяването им и друга определена информация при спазване на Закона за защита на личните данни и другите приложими норми.

Изготвяне на експертни становища по законопроекти и други нормативни актове, имащи отношение към целите на Сдружението;

Осъществяване на контакти със държавни и сродни организации у нас и в чужбина.

Разработване на учебни планове, програми и методически ръководства за обучение и непрекъснато повишаване на квалификацията и преквалификацията на членовете на МАК, за ефективни действия по неутрализирането на различни кризисни ситуации у нас и в чужбина, по изричното искане на съответните Държавни институции.

Разработване на системи за мониторинг и оценяване в сферата на образованието на кадрите на Сдружението, както и оказване на методическа помощ при тяхната реализация.

Подпомагане на контрола по спазването на нормативните актове и на професионалната етика в дейността на Сдружението.

Съдействие, подпомагане на организирането и развиването на приложна научна дейност като провеждане на курсове, специализирани изследвания, обмен и разпространение на научна информация, издаване на научна литература, периодичен печат и други подобни във връзка с достигане на основните си цели.

Подпомагане, на компетентните държавни органи в дейността им свързана с целите на Сдружението.

Изготвяне, утвърждаване и разпространение по места на основната организационна и методична документация, свързана с дейността (програми, правилници, наредби, инструкции, бюлетини и др.).

Осъществяване на международно сътрудничество със сродни организации, организиране на международни прояви, научно – практически конференции, дискусии по различни проблеми, свързани с националната, европейската и глобална сигурност, в това число радио и телевизионни предавания.

Съдействие на държавните органи по съблюдаване и опазване на сигурността на отделния гражданин като основен измерител на равнището на националната сигурност.

     Съдействие за хармонизиране на условията и мерките за осъществяване на граждански контрол в сферата на обществената сигурност с тези на държавите на Европейския съюз.

Организиране и провеждане на курсове и прояви със спомагателен и обслужващ характер, съдействащи за достигане на основните цели на Сдружението.

 

Чл.7. Предмет на дейност на Сдружението:

    

Осъществяване на общественополезна дейност въз основа на теорията и практиката на специфичната армейско-полицейска командос подготовка, правоохранителнителна дейност, а също така и подготовка за действия в кризисна обстановка.

Резултатите от подготовката на членовете на Сдружението и организационните му структури, прилагат съобразно нуждите на обществото и потребностите на държавните органи и тези за местно самоуправление при неутрализиране на кризисни ситуации и други необходимости свързани с предмета на дейност на Сдружението.

Техническо, информационно и организационно подпомагане на инициативи, свързани с развитието на специализираното образование в сферата на частната и обществена и сигурност. Осигуряване на експертно участие в изработването на стратегии и програми за развитие на образованието и методическо съдействие за изпълнението им относно обществената сигурност и борба с кризите.

Експертно съдейства за планиране и реализиране на кампании за популяризиране на новите програми и методики в областта на командос подготовкаката на желаещите да участват като резервисти в БА в координация с МО.

Организиране на различни формати на обучение за членовете на сдружението.

Осъществяване на международна дейност, свързана с обмен на информация за съвременни постижения в научните области, свързани с образованието на кадрите и успешните практики свързани с предмета на дейност.

            За достигане на основните си цели, Сдружението извършва, допълнителна дейност, като:

По решение на Управителния съвет , членовете на сдружението, освен утвърдения членски внос, могат да правят целеви вноски за постигане на дадена цел, определена с Устава или със съответно решение на органите на Сдружението. В решението си Управителният съвет определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 50% плюс 1 от членовете на Управителния съвет.           

Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Сдружението ще извършва следната допълнителна дейност, изразяваща се в:

1.Създаване и администриране на бази данни, свързани с образованието на своите членове.

2.Извършване на проучвания, анкети и анализи за процеси, свързани с предмета на дейност на Сдружението.

3.Рекламно-издателска дейност.

4.Организиране на различни формати обучения с различна продължителност.

5.Организиране на публични прояви: конференции, публични лекции, семинари и пр.

6.Предоставяне на консултантски услуги и извършване на посредническа дейност при реализиране на инвестиционни проекти.

7.Изготвяне на експертизи и експертни становища по въпроси, свързани с дейности в областта на предмета на дейност на Сдружението.

„МАК” може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на ЗЮЛНЦ.

Средствата на Сдружението могат да се използват само за постигане на целите и задачите, предвидени в Устава на МАК и за неговата издръжка, като изразходването им става по реда, определен в него.

 

                                                 ГЛАВА III

                                                           ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл.9. (1)   Органите на управление на Сдружението са:

      • Общо събрание
      • Председател на „МАК”
      • Управителен съвет

       (2) До избора на нов Председател и нов състав на Управителния съвет, Председателят и старият състав на УС продължават да упражняват правомощията си.

                                                                         ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

            Чл.10. (1) Общото събрание е върховен орган на „МАК” и се състои от членовете на Сдружението.

                          Свикване на Общото събрание

Чл.11. (1) Общото събрание се свиква от Председателя на „МАК” с решение на Управителния съвет или по искане на една трета от действителните членове на Сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

           (2) Свикването се извършва чрез покана, отпратена до членовете на сдружението или обнародвана в "Държавен вестник" и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко една седмица преди насрочения ден.

           (3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

         (4) При свикване на Общо събрание чрез покана, отпратена до всички членове на Сдружението, поканата се поставя на видно място в сградата, в която се намира управлението на Сдружението. Времето до провеждане на Общото събрание не може да бъде по-малко от 7 дни.  

          (5) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание.

            Чл.12.(1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители и на тези, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

                       (2) Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

                                                                            Кворум

 

Чл.13. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от членовете. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

                                                    Гласуване

 

          Чл.14. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

              (2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

                        1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

                        2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

         (3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание възоснова на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

           (4) Необходимото мнозинство за вземане на решения е:

                        а) квалифицирано мнозинство – 2/3 от гласовете на присъстващите членове за решения относно:

                        – приемане, изменение и допълнение на Устава;

                        – прекратяване на Сдружението или преобразуването му;

                       б) обикновено мнозинство – 50% + 1 от гласовете на присъстващите или представените на събранието членове, за всички случаи извън посочените в буква “а”.

 

Представителство

Чл.15. (1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

         (2) Пълномощник на юридическо лице може да бъде само физическо лице.

         (3) Пълномощните трябва да бъдат издадени изрично за участие в конкретното Общото събрание на Сдружението.

         (4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

          (5) Пълномощниците на юридически лица могат да представляват само един член на Общото събрание.

      Компетентност на Общото събрание

Чл.16. Общото събрание:

1. приема нов Устав или изменя и допълва стар Устав;

2. приема други вътрешни актове;

3. избира и освобождава Председателя на Сдружението;

4 .избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

5. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

6. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;

7. приема финансовия отчет на Сдружението;

8. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

      9. взема и други решения, предвидени в Устава.

    

     Чл.17.(1) Избира Председателя на „МАК” и членовете на Управителния съвет.    

                (2) Избраният Председател предлага състава на Управителния съвет. Така предложения състав се избира с обикновено мнозинство при явно гласуване. При не избиране на предложения състав, Председателят предлага нов, който се подлага на гласуване по реда на настоящата алинея.

 

Чл.18. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове, присъстващи или представени на събранието, са съгласни повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

           (2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Чл.19. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

             (2) Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя, Секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

             (3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола. Той може да иска поправки в протокола до три дни от датата на провеждане на Общото събрание с писмена молба, отправена до Управителния съвет. Съветът е длъжен да се произнесе по молбата в рамките на 7 работни дни.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Чл.20. (1) Сдружението се управлява от Председателя на „МАК” и Управителен съвет.

             (2) Председателят и членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

             (3) Членовете на Управителния съвет са членове и на Сдружението.

                         (4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице – член на Сдружението, като на заседанията на УС то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

             (5) Първият Управителен съвет, определен в Учредителния протокол в състав от 7 (седем) до 11 (единайсет) члена, в това число и Председателя, е с мандат от 5 (пет) години.

             (6) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

 

Чл.21. Задължения на Управителният съвет:

 

1. Приема правилник за своята дейност.

2. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

3. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

            4. Разработва и предлага за утвърждаване решения, наредби и

правилници от компетенцията на Общото събрание.

            5.Взема решения относно размера, начините и сроковете за

заплащане на членския внос за стари и нови членове по предложение на Председателя на „МАК”.          

            6. По предложение на Председателя на Сдружението, утвърждава изключването на членове на „МАК”.

            7. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган.

            8. По предложение на Председателя на Сдружението, приема решения за организиране и провеждане на дейности от национален и международен мащаб.

9. Взема решения за реда на придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

10.При прекратяване на Сдружението извършва ликвидацията му.

 

Чл.22.  (1) Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя на „МАК”. При отсъствието му, заседанието се ръководи от зам.председателя или от друг член на УС.

              (2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

           (3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга достоверна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

          (5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички от членовете на Управителния съвет /ЗЮЛНЦ-Чл.32,ал.5/.

 

Чл.23. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за своите действия, с които увреждат интересите на Сдружението.      

             (2) Всеки от членовете на УС може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

          

Чл.24. (1) Сдружението води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

Чл.25. За Председател на Сдружението се избира физическо лице, което е доказало със своята дейност привързаността и способността си да работи за постигане целите на Сдружението и да има компетентност в областта на предмета на дейност.

           

Чл.26. (1) Председателят представлява „МАК” пред всички държавни органи, обществени организации, юридически и физически лица в страната и чужбина. Всички официални документи, подписани от него, носят правни последици и не подлежат на утвърждаване от Управителния съвет, освен в случаите на разпореждане с недвижими имоти на Сдружението и вещни права върху тях. Издава решения и нареждания (заповеди), свързани с дейността на „МАК”.

            (2) Председателят, а в негово отсъствие посочен от него член Управителния съвет:

1.ръководи заседанията на Общото събрание на „МАК”;

2.ръководи заседанията на УС на Сдружението;

3.организира и планира дейността на УС;

4.подготвя проекти за решения и контролира изпълнението им.

        

                      (3) Председателят при необходимост и по конкретен повод може да упълномощава с нотариално пълномощно други длъжностни лица в Сдружението, както и членове на УС, да представляват „МАК”.

           (4) Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.  

           (5) Председателят утвърждава административни и други структури, определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението.

           (6) Определя обема на компетенции на отделни членове на УС.

           (7) Прави предложение до УС относно размера, начините и сроковете за заплащане на членския внос за стари и нови членове.

           (8) Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава.

                     (9) Председателят на Сдружението предлага организирането и провеждането на дейности от национален и международен мащаб, за утвърждаване от Управителния съвет.

                     (10) Председателят изготвя всички необходими отчети, предвидени от Устава, за внасяне в Общото събрание на Сдружението.

           (11) Отговаря пред Общото събрание за наличието на следната документация:

                   1) регистър на членовете;

                   2) протоколи от провежданите заседания и решения на УС;

                   3) входящ и изходящ дневник;

           (12) Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

 

 

                                                                     ЧЛЕНСТВО

         

          Чл.27.(1) Членуването в Сдружението е доброволно, лично и непрехвърляемо. Членове могат да бъдат физически и юридически лица, притежаващи специална подготовка или квалификация, свързана с предмета на дейност на „МАК”, или изявени експерти и в други области.

       (2) Член на Сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, притежаващо или желаещо да придобие квалификация за обслужване целите на Сдружението, което изпълнява неговия Устав и плаща редовно членския си внос.

 

Чл.28. Всеки член на Сдружението има право:

            1. да участвува в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание;

            2. да бъде избиран в неговите органи на управление;

            3. да бъде информиран за дейността на Сдружението;

           

Чл.29. Всеки член на Сдружението е длъжен:

            1. да внася в срок членския си внос по начина, определен с решение на Управителния съвет/;

            2. да спазва Устава на Сдружението и да работи за постигане на неговите цели;

            3. да работи за увеличаване на имуществото на Сдружението, издигане на неговия обществен авторитет и популяризиране на целите му.

 

           Чл.30. Членските права и задължения са непрехвърляеми и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права при провеждане на Общото събрание може да бъде предоставено другиму чрез упълномощаване с изрично пълномощно.

 

Чл.31. (1) Членовете на „МАК” биват редовни и почетни.

           (2) Редовни членове са тези, които са преминали подготовка и ефективно членуват в „МАК” и участват активно в дейността му.

         (3) Почетни членове са физически лица с особен принос към дейността на „МАК”. Почетните членове могат да участват в работата на Общото събрание на Сдружението с право на глас.

           

Чл.32. (1) Членовете се приемат в състава на „МАК” от Председателя. Кандидатът за член на Сдружението попълва молба за приемане в „МАК” по образец и декларира, че не е с ограничени граждански права, притежава или е съгласен да премине специализирана подготовка за осъществяване дейността на Сдружението. При успешното завършване на тази подготовка, може да бъде приет за редовен член на „МАК”. Данните за новоприетия член се отразяват в регистъра на членовете и му се издават съответните документи.

             (2) Почетни членове се удостояват с този статут по ред, определен от Управителния съвет.

         

 

Чл.33. (1) Членството в Сдружението се прекратява при напускане, изключване, смърт, съдебно прекратяване на юридическото лице, както и при прекратяване на Сдружението.

            (2) Напускането на Сдружението става с писмена молба, подадена един месец предварително, адресирана до Председателя на „МАК”. Ако за този един месец молбата не бъде оттеглена, напускането става окончателно.

            (3) Изключването от Сдружението се налага в следните случаи:

     а) при неплащане на членския внос в определения срок. Наказание не се налага, ако е отправена молба до Председателят на „МАК” за отсрочване и той е дал съгласието си за това;

                 б) при нарушаване на Устава, правилниците и констатирани действия срещу интересите и престижа на Сдружението.

           (4) Решение за изключване на даден член се взима от Председателя, а при влязла в сила присъда за умишлени престъпления изключването става автоматично.

             (5) Отнемането на статут на “Почетен член” на „МАК” става с решение на Управителния съвет.

                    

              Чл.34.   (1) Редовните членове на Сдружението заплащат членски внос. Размерът, начините и сроковете за заплащане на членския внос за стари и нови членове се определят с решение на Управителния съвет на Сдружението по предложение на Председателя на „МАК”.          

                               (2) Размерът на вноските за специализираното обучение се определя от Управителния съвет.

                   (3) Почетните членове не заплащат членски внос.

 

              Чл.35. Всеки редовен член на Сдружението има следните права:

         (1) Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Сдружението и в състава на помощните органи.

         (2) Да участва в решаването на въпросите, засягащи интересите и дейността на Сдружението и неговите членове.

         (3)   Да бъде изслушван лично при вземане на решения за налагане на дисциплинарни наказания.

         (4) Да бъде удостояван с награди и други отличия за активна дейност.

         (5) Да притежава идентификационна членска или служебна карта и значка, удостоверяващи членството и статута му в „МАК”.

                  

Чл.36. Всеки редовен член на Сдружението има следните задължения:

       (1) Да спазва Устава на Сдружението и другите нормативни документи, и да изпълнява решенията на ръководните органи.

       (2) Да заплаща редовно и в срок членския си внос, определен от Управителния съвет.

       (3) Да участва активно в различните публични мероприятия на Сдружението.

                   (4) Да поддържа физическата си и експерта подготовка.

           

 

   Чл.37. (1) Председателят и Управителният съвет на „МАК” са длъжни да вземат отношение към поведението на член на Сдружението, с което се накърнява авторитета на „МАК” или се увреждат неговите интереси. Предложения за вземане на отношение от Председателя и Управителния съвет на „МАК” могат да правят отделни членове, както и представители на обществеността и държавните органи.

                            (2) С решението си по предходната алинея Председателят и УС могат да обърнат внимание на члена на Сдружението, да му отправят забележка, да го отстранят временно от извършване на определени дейности или да го изключат от „МАК”.

                 (3) Решенията на Председателя и УС за изключване на даден член са окончателни.

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

 

          Чл.38. (1) Администрацията е помощен орган с временен характер и се състои от дирекции и отдели като:

1.административно-организационна;

2. аналитично-информационна;

3. връзки с обществеността;

4. международно сътрудничество;

5. инспекторат;

                     (2) Личният състав в отделите на администрацията се назначава и   освобождава от Председателя на „МАК”.

                      (3) Помощните органи с временен характер работят по правилници, утвърдени от УС на „МАК”.

                     (4) С решение на Председателя на Сдружението, при необходимост могат да бъдат създадени и други помощни органи.

 

 

Г Л А В А   ІV

ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА И ФОНДОВЕ

 

Чл.39. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски на членовете, права върху интелектуална собственост, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

           

Чл.40.        (1) По решение на Председателя и Управителния съвет, членовете на

Сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с Устава или със съответното решение на някой от органите на Сдружението.

В решението си Председателят и Управителният съвет определят целта, размера и начина на събиране на вноските.

             (2) Членовете на Сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем, или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

                   (3) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 2 се определя от Управителния съвет.

                 (4) Сдружението в лицето на Председателя и Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

                         (5) Сдружението ще извършва следната дейност:

 1.Създаване и администриране на бази данни, свързани с образованието на своите кадри и предоставяне на информационни услуги.

2.Извършване на проучвания, анкети и анализи за процеси, свързани с предмета на дейност на Сдружението.

3.Рекламно-издателска дейност..

4.Организиране на публични прояви: конференции, публични лекции, семинари, курсове и пр.

5.Предоставяне на консултантски услуги.

6.Изготвяне на експертизи и експертни становища по въпроси, свързани с дейности в областта на предмета на дейност на Сдружението.

7.Посредническа дейност при реализиране на инвестиционни проекти.

           

                Чл.41.        (1) „МАК” може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на ЗЮЛНЦ.

                          (2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от „МАК” се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на Сдружението, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в Централния регистър на Министерството на правосъдието.

                 (3) За безвъзмездно разходване на имуществото на „МАК” за осъществяване на общественополезна дейност е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

1. лица от състава на Управителния съвет и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2. лица, били в състава на Управителния съвет до 2 години преди датата на вземане на решението;

3. юридически лица, финансирали „МАК” до 3 години преди датата на вземане на решение;

4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

                       (4) „МАК” не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на „МАК” или са сключени при общи условия, публично обявени.

                  

                    Чл.42. „МАК” притежава собствени банкови сметки за опериране с паричните си средства.

      

     Чл.43. Средствата на Сдружението могат да се използват само за постигане на целите и задачите, предвидени в Устава на „МАК” и за неговата издръжка, като изразходването им става по реда, определен в него.

 

       Г Л А В А   V

       ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА „МАК”

 

             Преобразуване

       Чл.44. (1) „МАК” може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя с решение на Общото събрание.

              (2) След отделяне или разделяне на „МАК”, новосъздадените юридически лица с нестопанска цел отговарят солидарно за задълженията, възникнали до преобразуването им.

                 (3) Членовете на юридическите лица с нестопанска цел, които са се слели или влели, стават членове на новото юридическо лице с нестопанска цел, а членовете на юридическото лице с нестопанска цел, което се е разделило – членове на новообразуваните юридически лица с нестопанска цел, по техен избор.

    

                 Прекратяване

       Чл.45. (1) „МАК” се прекратява:

1. с решение на Общото събрание на членовете, прието по реда на този Устав;

            2. с решение на окръжния съд по седалището на Сдружението, когато:

а) не е учреден по законния ред;

б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;

            в) е обявен в несъстоятелност.

                  (2) Решението на съда по т. 2 на предходната алинея се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.

                  (3) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.

                  (4) В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

 

                 Ликвидация:

       Чл.46. (1) При прекратяване на „МАК” се извършва ликвидация.

                    (2)Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението или от определено от него лице.

                (3) Ако ликвидатор не е определен по реда на преходната алинея, както и в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 2, от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, той се определя от окръжния съд по седалището на Сдружението.

                (4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съобразно разпоредбите на Търговския закон.

  

                 Имущество след ликвидация

       Чл.47. (1) Имуществото, придобито чрез държавни субсидии, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност - “НАЦИОНАЛНА ГВАРДИЯ БЪЛГАРСКИ КОМАНДОСИ”.

                    (2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.

 

                Заличаване на юридическото лице с нестопанска цел

       Чл.48. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска от съда заличаване вписването на „МАК” като юридическото лице с нестопанска цел.

 

       Г Л А В А   VІ

ВЪТРЕШНА НОРМАТИВНА УРЕДБА И АКТОВЕ

 

                  Чл.49.       (1) Оперативната работа на Сдружението се осъществява от Директора /Председателя/ с помощта на администрацията.

                      (2) За прилагането на този Устав и регламентиране на дейността, Управителният съвет приема правилник. УС/ може да приема отделни правилници за отделни видове дейности.

                      (3) За осъществяване на определените им компетенции, Общото събрание на членовете, Председателят и Управителният съвет вземат решения, а Председателят на „МАК” издава заповеди.

 

 

         Г Л А В А   VІІ

 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

                      Чл.50. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него, и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

                     Чл.51. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

                     Чл.52. (1) „МАК” има свое знаме, герб, клетва, химн, девиз, печат, емблема, нагръден знак, реверна значка, медали, ордени, почетен кортик на честта, почетна златна значка, грамоти, дипломи, сертификати и други символи и отличия, утвърдени от Управителния съвет.

                  (2) Печатът на Сдружението се полага само върху подписа на Председателя на „МАК”, или на нотариално упълномощено от него лице.

  

Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност“МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ КОМАНДОС”,състояло се на 01.02 2012 в гр. София. в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.

Този устав е утвърден от СГС – Фирмено отделение от 7 –ми състав в закрито заседание на 21.02.2012 г. / Ф.Д. № 77/2012 г. – София/.

      

          

Вие сте тук:Home Документи Устав