Начало

ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ КОМАНДОС

ОБЯВА-рамка

 Информация за следващия курс ще намерите на бутон "НОВИНИ"

 

 FACEBOOK

www.facebook.com/makbg.academy

     

https://www.youtube.com/channel/UCzrNXTu60t-XHUktyjKB34A

 home 1

 

1-ви ВИПУСК НА *МАК*

Тренировъчният център още се строеше

 

 

сайта

 

21-ви ВИПУСК НА * МАК*

 

 

МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ КОМАНДОС /МАК/ - e учредена по идея и инициатива на Генерал-полковник, академик ЮЛИЙ АБАДЖИЕВ на 01.02.2012 г. в гр. София с участието на група офицери и сержанти от резерва на МО и МВР и граждански лица с различни специалности, подкрепящи идеята.

 

   МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ КОМАНДОС /МАК/ е регистрирана като сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност на 21.02.2012 г. в СГС - фирмено отделение-7-ми състав с решение №1 по Ф.Д. № 77/2012 г.

Сдружението се самоопределя като: автономна, неправителствена и доброволна организация, обединяваща физически и юридически лица на основата на обществения и професионален интерес за осъществяване на общественополезна дейност.

Членове на сдружението могат да бъдат само преминалите различните формати на обучение и доказани експерти в различните области, предмет на дейността на сдружението.

Основните цели се изразяват в реализиране развитието на теорията и практиката в областта на командос подготовката, военната наука и правоохранителните дейности чрез разработването на Европейски прокти и организирането на конференции, семинари, курсове с различна продължителност с участието на утвърдени преподаветели и изявени експерти от България и чужбина.

Сдружението привлича и обединява в своите организационни форми бивши служители от органите на МВР, МО и другите специални служби на Република България и чужбина, притежаващи специализирани знания и умения и граждани с различна професионална квалификация, приемащи дейността и целите на Устава.

Сдружението има за цел да пропагандира сред курсистите и младежта възможностите и достойнствата на професията „командос”, да формира в тях желанието за професионална реализация в редовете на Българската армия, МВР, Специалните служби и други правохранителни органи.

Да стимулира усъвършенстването на физическите и психически качества на своите членове.

Да им даде увереност в собствените им сили и възможности да служат на обществото в интерес на Националната сигурност.

Друг аспект от дейността на Сдружението е обучението на младежите и укрепване на демократичните институции, националното самосъзнание в духа на Европейската и глобална интеграция, както и отбранителните способности на Република България, нейния суверенитет и териториална цялост в рамките на Европейския съюз.

Сдружението осъществява своята дейност въз основа на Конституцията, законите и другите нормативни актове на действащото право в Република България, този Устав и решенията на ръководните си органи.

Средства за постигане на целите:

Провеждане на съвместни инициативи, коопериране и координация между частния и публичния сектор в областта на организиране и осъществяване на проекти за развитието на образованието, теорията и практиката в областта на военната наука и правоохранителните дейности, за гарантиране сигурността на гражданите и преодоляване на кризисни ситуации от разнороден характер.

Набиране, поддържане и администриране на бази от данни за образователните ресурси на членовете на “МАК”, контрола по оценяването им и друга определена информация при спазване на Закона за защита на личните данни и другите приложими норми.

Изготвяне на експертни становища по законопроекти и други нормативни актове, имащи отношение към целите на Сдружението;

Осъществяване на контакти с държавни и сродни организации у нас и в чужбина.

Разработване на учебни планове, програми и методически ръководства за обучение и непрекъснато повишаване на квалификацията и преквалификацията на членовете на “МАК”, за ефективни действия по неутрализирането на различни кризисни ситуации у нас и в чужбина, по изричното искане на съответните Държавни институции.

Разработване на системи за мониторинг и оценяване в сферата на образованието на кадрите на Сдружението, както и оказване на методическа помощ при тяхната реализация.

Подпомагане на контрола по спазването на нормативните актове и на професионалната етика в дейността на Сдружението.

Съдействие, подпомагане на организирането и развиването на приложна научна дейност като провеждане на курсове, специализирани изследвания, обмен и разпространение на научна информация, издаване на научна литература, периодичен печат и други подобни във връзка с достигане на основните си цели.

Подпомагане, на компетентните държавни органи в дейността им, свързана с целите на Сдружението.

Изготвяне, утвърждаване и разпространение по места на основната организационна и методична документация, свързана с дейността (програми, правилници, наредби, инструкции, бюлетини и др.).

Осъществяване на международно сътрудничество със сродни организации, организиране на международни прояви, научно – практически конференции, дискусии по различни проблеми, свързани с националната, европейската и глобална сигурност, в това число радио и телевизионни предавания.

Съдействие на държавните органи по съблюдаване и опазване на сигурността на отделния гражданин като основен измерител на равнището на националната сигурност.

Съдействие за хармонизиране на условията и мерките за осъществяване на граждански контрол в сферата на обществената сигурност с тези на държавите на Европейския съюз.

Организиране и провеждане на курсове и прояви със спомагателен и обслужващ характер, съдействащи за достигане на основните цели на Сдружението.

Предмет на дейност на Сдружението:

Осъществяване на общественополезна дейност въз основа на теорията и практиката на специфичната армейско-полицейска командос подготовка, правоохранителнителна дейност, а също така и подготовка за действия в кризисна обстановка.

Резултатите от подготовката на членовете на Сдружението и организационните му структури се прилагат съобразно нуждите на обществото и потребностите на държавните органи и тези за местно самоуправление при неутрализиране на кризисни ситуации и други необходимости, свързани с предмета на дейност на Сдружението.

Техническо, информационно и организационно подпомагане на инициативи, свързани с развитието на специализираното образование в сферата на частната и обществена и сигурност.

Осигуряване на експертно участие в изработването на стратегии и програми за развитие на образованието и методическо съдействие за изпълнението им, относно обществената сигурност и борба с кризите.

Експертно съдейства за планиране и реализиране на кампании за популяризиране на новите програми и методики в областта на командос подготовката на желаещите да участват като резервисти в БА в координация с МО.

Организиране на различни формати на обучение за членовете на сдружението.

Осъществяване на международна дейност, свързана с обмен на информация за съвременни постижения в научните области, свързани с образованието на кадрите и успешните практики, свързани с предмета на дейност.

Сдружението ще извършва следната допълнителна дейност:

Създаване и администриране на бази данни, свързани с образованието на своите членове.

Извършване на проучвания, анкети и анализи за процеси, свързани с предмета на дейност на Сдружението.

Рекламно-издателска дейност.

Организиране на различни формати обучения с различна продължителност.

Организиране на публични прояви: конференции, публични лекции, семинари и пр.

Предоставяне на консултантски услуги и извършване на посредническа дейност при реализиране на инвестиционни проекти.

Изготвяне на експертизи и експертни становища по въпроси, свързани с дейности в областта на предмета на дейност на Сдружението.

„МАК” може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на ЗЮЛНЦ.

Средствата на Сдружението могат да се използват само за постигане на целите и задачите, предвидени в Устава на “МАК” и за неговата издръжка, като изразходването им става по реда, определен в него.

Вие сте тук:Home